Interessant artikel:

Het effect van aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden op de ontwikkeling van deze vaardigheden en op arbeidsmarktsucces

Ondernemerschapsonderwijs draagt bij aan het zelfvertrouwen van studenten, het benutten van kansen, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen. Ook geeft het studenten meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De belangrijkste competenties in het onderwijs voor ondernemerschap zijn specifieke sleutelvaardigheden voor een ondernemer (zoals creativiteit, bereidheid risico te nemen, zelfvertrouwen), de ondernemer als manager en de ondernemer als ondernemer. 

Lees hier het hele artikel wat over dit onderwerp is geschreven.

Wat kunt u met een practice enterprise?

Een practice enterprise kunt u voor allerlei educatieve doelen inzetten: beroepsoriëntatie, opleidingskeuze, het aanleren van zowel beroepsgerichte als algemene (21e-eeuwse) vaardigheden, het realistisch toetsen van verworven leerresultaten (assessment), enzovoort.

Afhankelijk van het doel kan een PE verschillende concrete rollen bekleden in uw organisatie: als praktijkcomponent in een brede opleiding, als onderdeel van beroepsgerichte vaardigheidstraining, als profielmodule, als alternatief voor stages (bpv) of als onderdeel van een intakeprocedure, een reïntegratietraject of een assessment.

Examens doen in een practise enterprice voor basisdeel BS

Voor het basisdeel van Business Services zijn er voor de verschillende profielen naast de proeven van bekwaamheid nu ook de nieuwe examenvormen, de contextvrije examenprojecten en de examenportfolio’s, op de website gepubliceerd. Bij deze nieuwe examenvormen levert Stichting Praktijkleren de examenmatrijs, het beoordelingsformulier en de referentieopdrachten. Jij, de school bepaalt zelf de context.

Dit biedt ook de mogelijkheid om een practice enterprice (PE) in te zetten bij een examen. Bij het contextvrije examen kunnen de opdrachten van het examen worden uitgevoerd in de context van de PE. Bij het examenportfolio kunnen bewijzen verzameld worden tijdens de periode dat men werkzaam is in de PE, het examen kan dan worden afgesloten met een eindgesprek. In beide gevallen geldt dat de werkzaamheden in de PE voorafgaande aan het examen een zekere omvang moeten hebben, er kan niet worden volstaan met een aantal uren in de week.

De PE als middel om vaardigheden uit het kwalificatiedossier (basis- of profieldeel) te trainen

Een PE kan worden ingezet als bedrijfsrealistisch middel om werkprocessen of complete kerntaken van een opleiding aan te leren. Voorbeelden hiervan zijn de volgende.

 • Voor Financieel administratieve beroepen: kerntaak B1-K2: Verricht activiteiten voor debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Voor Office- en managementsupport: profieldeel Management assistant ⇒ kerntaak 1: Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
 • Voor Juridisch administratieve beroepen: profieldeel Medewerker HRM ⇒ kerntaak 1: Verricht de personeelsadministratie en ondersteunt bij diverse HRM processen
 • Voor Commercie: basisdeel ⇒ kerntaak 3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
 • Voor niveau 2 breed: basisdeel ⇒ kerntaak 2: Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit
 • Voor Marketing, communicatie en evenementen ⇒ kerntaak 2: Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten

Dit zijn allemaal slechts voorbeelden, afhankelijk van de precieze invulling van de practice enterprise kunnen specifieke activeiten worden gekozen en accenten worden gelegd.

De PE als middel om algemene werknemersvaardigheden aan te leren en/of als voorbereiding op een stageperiode

Omdat een practice enterprise min of meer als een echt bedrijf werkt, is het een effectieve manier om studenten algemene werknemersvaardigheden bij te brengen. De student leert bijvoorbeeld op tijd te komen, te overleggen met collega-trainees, afspraken na te komen en correct te communiceren met collega's en klanten.

De PE als context voor het keuzedeel Ondernemerschap

Staat het keuzedeel Ondernemerschap in uw curriculum? In dat geval vormt een virtueel oefenbedrijf een mooie context, te meer daar u dit keuzedeel vervolgens ook kunt examineren hierin.
U richt het oefenbedrijf in passend bij wat uw programma voor het keuzedeel is en laat alles 'oefenen' met een handelsonderneming waarin ingekocht en verkocht wordt. Ondernemingsplannen, deelname aan beurzen, online verkoopgesprekken, pitchen; dat en nog veel meer is allemaal mogelijk in een practice enterprice.

De PE als alternatieve BPV in Corona-tijd (bijgewerkt: 28-04-21)

(zie onderaan de tekst voor aanvullingen op basis van actuele berichten vanuit Kennispunt MBO en voor de stagevervangende PE in de pers)

Overweegt u ook om een practice enterprise in te zetten als vervanging van een externe stageplaats? 

Er zijn drie opties op dit moment (april 2021)

 1. Een PE als werkplek voor studenten die nog geen stageplaats hebben gevonden.
  De studenten voert alle voorkomende PE-werkzaamheden uit zodat ze zinvol bezig zijn, vakinhoudelijk en/of qua algemene werknemersvaardigheden. De in de PE doorgebrachte uren worden niet als bpv-uren geteld en alles is gericht op zo snel mogelijk alsnog een erkende stageplaats vinden. SBB is geen partij omdat het hier niet om bpv-uren gaat. 
  Roc Nijmegen heeft sinds januari '21 zo'n practice enterprise: studenten die (nog) geen stageplaats hebben gaan er tijdelijk aan het werk. Krant De Gelderlander schreef er een artikel over: Gigantisch tekort aan stageplekken: Nijmeegse ROC-studenten lopen daarom stage bij ‘nepbedrijf’ | Nijmegen | gelderlander.nl.
   
 2. Bpv in een door school gecreëerd simulatiebedrijf (optie 7 in Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (zie paragraaf 2.3.a).
  Een zevende optie is het behalen van leerdoelen via praktijkopdrachten in begeleide onderwijstijd, bijvoorbeeld in een gesimuleerde omgeving of via praktijkopdrachten in de school. Deze oplossing moet als last resort en bij wijze van uitzondering worden toegepast en zal niet kunnen gelden voor die opleidingen waarvoor er wettelijke beroepsvereisten zijn die gerelateerd zijn aan de bpv.

  In de bijhorende FAQ's wordt dit nader uitgelegd: 

  14. Mag je als school een simulatie werkplek/bedrijf creëren? Waarmee moet je dan rekening houden? Dat mag tot 1 februari 2022, zie optie 7 uit het servicedocument. Simulatie op school kan tijdelijk als alternatief worden gebruikt voor bpv en kan meetellen voor het diploma. Let er daarbij wel op dat aan eventuele extra gestelde wettelijke beroepsvereisten is voldaan.

  15. Wat kenmerkt een goede praktijkopdracht? Wat is absoluut ‘not done’? Dat is aan het onderwijsteam dat de beoordelingscriteria formuleert. Zolang de student de leerdoelen voldoende heeft leren beheersen, kan een praktijkopdracht meetellen voor de diplomaeis m.b.t. de bpv. Uit een praktijkopdracht moet dus duidelijk blijken wat er geleerd wordt en waarop beoordeeld wordt.

 3. Een reguliere PE als bpv
  Studenten werken in een PE waarin ze werkprocessen uit hun eigen KD oefenen. Hiervoor is een erkenning van SBB vereist.  Als u optie 3 overweegt dan zijn in elk geval de onderstaande punten zwaarwegend om een erkenning te krijgen:
 • Er moet voldoende bij de kwalificatie passend werk voorhanden zijn.
 • Er dient deskundige begeleiding, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk aanwezig te zijn. Om de vakinhoudelijkheid te borgen is een begeleider met actuele bedrijfservaring een vereiste en om belangenverstrengeling te voorkomen is dat niet een bekende (docent) van de studenten, of iemand die te nauw verbonden is met de schoolbelangen.
 • Er dient ook sprake te zijn van een passende beroepscontext. Daarbij speelt de locatie van een PE een rol: geen regulier klaslokaal dat tijdelijk wordt omgebouwd, maar een locatie (liefst buiten de school) waar een realistisch kantoor is ingericht, waar collega’s aanwezig zijn, waar sprake is van reële werkdruk en studenten ook geconfronteerd worden met de reacties van klanten.  
 • De samenwerking met een echt bedrijf (peterbedrijf) is aan te bevelen. Klik hier en hier voor meer informatie daarover.

We adviseren u bovendien om uw SBB-adviseur zo snel mogelijk bij uw plannen te betrekken.
Neemt u ook gerust contact met ons op, wij helpen u graag waar mogelijk.

Goed om te weten
Deze informatie staat los van de PE's die worden opgestart als talentklas/succesklas, waarin uitgevallen studenten van N3 of N4 na een 10 weeks programma een diploma voor OAB-N2 kunnen behalen. Ze lopen dan 4-5 dagdelen per week stage in de practice enterprise en volgen daarnaast een loopbaanprogramma dat zich richt op hun toekomst.

Bijwerkdatum: 28-04-2021

In servicedocument 5.1 schrijft de mbo-raad het volgende:

Een zevende optie is het behalen van leerdoelen via praktijkopdrachten in begeleide onderwijstijd, bijvoorbeeld in een gesimuleerde omgeving of via praktijkopdrachten in de school. Deze oplossing moet als last resort en bij wijze van uitzondering worden toegepast en zal niet kunnen gelden voor die opleidingen waarvoor er wettelijke beroepsvereisten zijn die gerelateerd zijn aan de bpv.

In de FAQ's bij dat document wordt specifiek over die zevende optie vermeld:

14. Mag je als school een simulatie werkplek/bedrijf creëren? Waarmee moet je dan rekening houden? Dat mag tot 1 februari 2022, zie optie 7 uit het servicedocument. Simulatie op school kan tijdelijk als alternatief worden gebruikt voor bpv en kan meetellen voor het diploma. Let er daarbij wel op dat aan eventuele extra gestelde wettelijke beroepsvereisten is voldaan.

15. Wat kenmerkt een goede praktijkopdracht? Wat is absoluut ‘not done’? Dat is aan het onderwijsteam dat de beoordelingscriteria formuleert. Zolang de student de leerdoelen voldoende heeft leren beheersen, kan een praktijkopdracht meetellen voor de diplomaeis m.b.t. de bpv. Uit een praktijkopdracht moet dus duidelijk blijken wat er geleerd wordt en waarop beoordeeld wordt.

­Bijwerkdatum: 16-11-2020

Hier vindt u het artikel wat 12-11-2020 verscheen in MBO Today Er wordt in verwezen naar een nieuw Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (versie 5.0) en naar de Handreiking BPV in tijden van Corona. In deze handreiking hebben de MBO Raad en SBB oplossingen en tips verzameld. In deel 3. Andere mogelijke oplossingen, vindt u oplossingen die met inzet van een practice enterprise kunnen worden gerealiseerd.

Bijwerkdatum: 29-10-2020

Gezien de moeite die het kost om stageplaatsen te vinden voor studenten heeft PenNed in september aan SBB voorgesteld om in het Actieplan aanpak stagetekorten ZDV op te nemen dat een practice enterprise kan worden ingezet als bpv-bedrijf. Tot op heden is hier geen definitief besluit over gecommuniceerd. Wel is er inmiddels een roc die een accreditatie heeft gekregen: ROC Friese Poort: Opleiding FAB, N3 + N4.

De stagevervangende PE's van ROC Nijmegen in de pers

De PE als middel voor opleidingskeuze

In een breed basisjaar is het werken in een practice enterprise een effectieve manier om studenten te laten ervaren welke uitstroom het beste bij hen past. Binnen een practice enterprise kunnen namelijk afdelingen worden opgezet die passen bij de uitstroomprofielen (voorbeeld: een afdeling Administratie, een afdeling ICT, een afdeling Management support). Door de student te laten rouleren over de diverse afdelingen krijgt hij/zij een duidelijker beeld van wat een bepaald beroep in de praktijk inhoudt.

De PE als succesklas/talentklas ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten (VSV)

Een succesklas/talentklas is een PE waarin uitgevallen studenten van niveau 3 en 4 een 10-weeks programma volgen. Als aan alle eisen is voldaan volgt diplomering voor de niveau 2-opleiding Assistant Business Services (ABS). In het 10-weekse programma komen de volgende onderdelen aan bod.

 • In de PE: stage lopen voor de opleiding Assistant Business Services (de PE regelt zelf een bpv-erkenning bij SBB.)
 • Binnenschools: generieke vakken die bij de opleiding ABS horen.
 • Binnenschools: persoonlijke en loopbaanontwikkeling en blik op het volgende leerjaar; welke studie past bij mij of welke andere opties zijn eventueel geschikt?

Dit 10-weekse programma wordt ook wel het VSV-model of het Nijmeegse model genoemd. Nijmeegse model omdat roc Nijmegen het eerste roc was dat deze aanpak tegen VSV formuleerde.

De PE als middel om 'internationalisation@home' toe te passen

Opgenomen voor Nuffic Meets van 02-06-2021 (*)

Interessant artikel: Redenen om te internationaliseren in het onderwijs

(*) Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs

Lees ook het artikel op onze Nieuwspagina.

De PE voor arbeidsbemiddeling en reïntegratietrajecten

Omdat een PE werkt als een echt bedrijf is een PE een goed middel om te ontdekken waar talenten van mensen liggen en om algemene beroepsvaardigheden aan te leren of te versterken. Met de ervaring die medewekers op de verschillende PE-afdellingen opdoen kan de eerste stap naar (betaald) werk worden gezet.

Bibliotheek
In de bibliotheek van dit onderdeel vindt u diverse bestanden die u een beeld geven van de mogelijkheden met een PE.

Uw eigen practice enterprise?
Denkt u dat een PE iets voor u is? Dan nodigen we u graag uit voor een adviesgesprek. E-mail daarvoor naar penned(at)stichtingpraktijkleren.nl.

Aanmeldformulier
Bent u al overtuigd dat een PE voor uw organisatie onmisbaar is? Vul dan het aanmeldformulier in en e-mail het naar PenNed.